Convocatòries

17 Octubre 2016

RESOLUCIÓ EMC/2286/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016).

En data 13 d'octubre de 2016 s'ha publicat la Resolució EMC/2271/2016, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).

Obrir convocatòria per a l'atorgament d'un màxim de 60 ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016).

El termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies naturals des de la data de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC

DOGC Núm. 7227 de 17-10-2016. Pàginas 1/3
 

13 Octubre 2016

RESOLUCIÓ EMC/2271/2016, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).

El termini de presentació de sol·licituds serà el que prevegi la convocatòria corresponent.

DOGC núm. 7225 - 13-10-2016. Pàginas 1/13.

11 Octubre 2016

Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación

Orden ECC/1629/2016, de 30 de septiembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECC/2181/2015, de 9 de octubre.

BOE del martes 11 de octubre de 2016. Páginas 72117 a la 72124. Ministerio de Economía y Competitividad

9 Setembre 2016

RESOLUCIÓ EMC/2040/2016, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2017 (FI).

Les sol·licituds s'han d'emplenar electrònicament per mitjà de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits>).

El termini de presentació de sol·licituds de les persones interessades és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 28 de setembre de 2016.

Per la Renovació de l'ajut per a la segona o la tercera anualitat

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones candidates han de presentar les sol·licituds a les universitats i els centres de recerca d'acord amb el calendari següent:

a) Del 15 al 30 de setembre de 2016, per a les persones candidates a les quals els finalitza el contracte entre el 31 de desembre de 2016 i el 31 de març de 2017.

b) Del 15 al 30 de gener de 2017, per a les persones candidates a les quals els finalitza el contracte entre el 30 d'abril de 2017 i el 31 de juliol de 2017.

c) Del 15 al 30 de maig de 2017, per a les persones candidates a les quals els finalitza el contracte entre el 31 d'agost de 2017 i el 30 de novembre de 2017.
 

8 Setembre 2016

Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2016 de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de laconvocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacionalde Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 13 de septiembre de 2016 al 27 de septiembre de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular española).

BOE del jueves 8 de septiembre de 2016. Páginas 50770 a la 50772. Ministerio de Economía y Competitividad
 

Contingut sindicat