Convocatòries

ORDRE EMC/300/201S'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions convocades per la fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) relatives al Programa ICREA Acadèmia

ORDRE EMC/300/201S'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions convocades per la fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) relatives al Programa ICREA Acadèmia

15 Novembre 2016

ORDRE EMC/300/2016, de 7 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions convocades per la fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) relatives al Programa ICREA Acadèmia.

Les sol·licituds i la seva justificació s'han de fer per via telemàtica, a través del web http://www.icrea.cat utilitzant les credencials electròniques facilitades per ICREA. La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta ICREA per comprovar la conformitat de les dades que conté la sol·licitud o que s'hi declaren.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que determini la convocatòria mitjançant l'accés a la intranet d'ICREA.

El termini de presentació de sol·licituds s'ha d'establir a la convocatòria d'ICREA.

DOGC Núm. 7247 - 15.11.2016. Pàg 1/7