Esdeveniments

"Treballs i temps. Els reptes de gènere a l’àmbit científic”

21 Febrer 2020
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Dra. Pilar Carrasquer
Filiació: 
Directora de l’Institut d’Estudis del Treball, Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

                Els estudis del treball des d’una perspectiva de gènere han permès fer visibles les escletxes de gènere al món del treball i de l’ocupació. Prendre en consideració la dimensió temporal ha obert noves vies d’anàlisi del treball de les dones, en particular en relació a l’articulació dels treballs obligats (productiu, domèstic i de cura) i el seu impacte en l’ocupació femenina, i aportant una visió longitudinal en clau de trajectòria vital i laboral. Sota aquest prisma, el binomi treball/temps esdevé un bon instrument per apropar-nos al com i al perquè de les desigualtats de gènere a l’ocupació. A hores d’ara, aquest coneixement proporciona una base sòlida sobre la que dissenyar i avaluar les possibles intervencions per tal de pal·liar els biaixos de gènere a l’àmbit laboral. De fet, la igualtat de gènere és un dels objectius de les institucions europees, també en l’àmbit científic i tecnològic. Partint d’aquestes premisses, la intervenció s’organitza en 4 grans blocs. El primer s’adreça a presentar i contextualitzar la situació de les dones en l’àmbit científic, fent esment en particular a la segregació horitzontal (més lligada als estereotips de gènere) i la vertical (on influeix més específicament la dimensió temporal), posant de manifest les trajectòries sexuades típiques d’aquest àmbit, tant pel que fa als itineraris com als resultats en termes de carrera professional. El segon es centra pròpiament en la relació treballs-temps amb l’objectiu de fer visible com la necessitat de combinar les distintes activitats (ocupació, treball domèstic i de cura) i les seves distintes exigències temporals, repercuteix en l’ocupació i la trajectòria professional de les dones; la perspectiva del cicle de vida contribueix a identificar els possibles topalls que aquesta problemàtica planteja en termes de consolidació i carrera professional. El tercer bloc s’orienta a revisar els principals instruments i les actuacions dutes a terme en el context europeu, emfatitzant els encerts però també les reticències a algunes de les iniciatives més emblemàtiques. Finalment, per acabar, en el quart bloc es plantegen els reptes de futur i les possibles línies de treball que s’estan posant damunt la taula per tal de pal·liar les desigualtats de gènere en aquest camp.

 

Breu biografia

                Professora titular del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i actualment directora de l’Institut d’Estudis del Treball, de la mateixa universitat. Especialista en l'estudi del treball i l'ocupació des d'una perspectiva de gènere, ha participat en diferents congressos relacionats amb aquests temes. És membre del Comitè de recerca de Federació Espanyola de Sociologia (FES) en l'àrea de Treball i, entre d'altres, ha coordinat els Grups de treball de la FES de Gènere (1995) i de Treball (2018), a més de participar en els congressos de la SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) i IWPLMS (International Working Party on Labour Market Segmentation), formant part del Comitè Organitzador del 37è Congrés anual d'aquesta última xarxa, celebrat a Barcelona (2016), com abans de les Jornades Industrial Relations in Europe Conference. Beyond the Crisis: Industrial Relations and Sustainable Growth (2011). Des de 2012 és membre del Consell Assessor de l'Observatori d'igualtat de la UAB. També des d'aquesta data, és la responsable a la UAB de la xarxa EGALES, consorci europeu que gestiona el programa de Màster del mateix nom, fruit d'un projecte coordinat per la Universitat de Lió 2-Lumiére, i que ha tingut continuïtat en el Projecte europeu "Professionnalisation Autour du gènere et de l'égalité". Finalment, participa en la xarxa d’excel·lència Gènere, Ciutadania i Polítiques (GENCPOLIS). Els darrers projectes de recerca en què ha participat són "Impacto de la formación en la empresa sobre las trayectorias laborales de los jóvenes. Propuestas de mejora" (MINECO), "La brecha salarial como fenómeno multidimensional. Análisis de barreras institucionales, organizacionales y culturales. Propuestas para la intervención" (Recercaixa) i "El terra enganxós de les dones al mercat de treball de Barcelona" (Barcelona Activa-Ajuntament de Barcelona)